Intuitie overrated?

Als je het artikel van dagblad trouw hebt gelezen, hebben zij gezien vanuit een eenvoudig perspectief helemaal gelijk. Wij opteren echter voor een meervoudig perspectief. Hier volgt ons meervoudig perspectief op intuïtie en wijsheid.

Veelzijdig perspectief

“Kennis komt vanuit een enkelzijdig perspectief. Wijsheid komt voort uit veelzijdige perspectieven.”

Gregory Bateson

Volgens de bekende antropoloog, filosoof en systeem-theoreticus Gregory Bateson, vereist wijsheid meervoudige perspectieven. In zijn typische provocerende steil zei Bateson vaak: “Een enkel referentiepunt bevat geen inherente wijsheid.”

Een voorbeeld: is iemand van veertig jaar oud? Vanuit een enkelvoudig perspectief is er alleen maar het getal ‘veertig jaar’. Op zichzelf heeft veertig jaar geen andere betekenis dan het feit dat er een hoeveelheid van veertig jaar is. Echter wanneer we een tweede referentiepunt inbrengen, bijvoorbeeld die van een zes jaar oud kind, dan komen die veertig jaar in een ander daglicht te staan. Vanuit het perspectief van een zes jaar oud kind, ja, dan is iemand van veertig inderdaad oud! Als we er nu een derde perspectief aan toevoegen, iemand van tachtig, dan is veertig opeens helemaal niet oud. Dan kom je net kijken, je bent halfweg.

Merk op welk verschil in begrijpen er ontstaat in de betekenis van ‘veertig jaar oud’, als je alle drie die perspectieven tegelijkertijd beschouwt. Zowel die van het zesjarig kind, de veertiger en de tachtigjarige. Vanuit drie verschillende gezichtspunten kun je pas het grotere patroon zien dat niet zichtbaar was vanuit slechts een of zelfs twee verschillende referentiepunten. Omdat wijsheid het vermogen vraagt om het grotere patroon achter situaties of issues te zien, zijn er tenminste drie verschillende invalshoeken nodig. Zoals Bateson beschrijft, is uitgaan van verschillende perspectieven en op meerdere vlakken onderscheid maken de enige manier waarop wij keuzes kunnen maken en kunnen beoordelen of die keuzes ecologisch, wijs en gezond zijn.

Wijsheid uitlijnen.

“Je zult niet alleen de kunst van het luisteren naar je hoofd behoren te verstaan, je zult ook moeten kunnen luisteren naar je hart en je buik.”

Carly Fiorina

 

Het ontwikkelen van je intuïtie

“Iedereen heeft intuïtie. Hoe meer je dit erkent, hoe sterker en accurater het wordt.”

Marla Mitchell

Intuïtie is diep innerlijk weten. Het wordt gedefinieerd als het vermogen om kennis te verwerven, zonder het ergens uit af te leiden of het gebruik van reden. Met andere woorden: het is een manier van weten die bewust hoofd-gebaseerde processen voorbij gaat.

Volgens professor Gerard Hodgkinson van de Universiteit van Leeds, ervaren we intuïtie meestal onder hevige tijdsdruk, in situaties van acuut gevaar of bij overmatig veel informatie, en daar waar bewuste analyse moeilijk of onmogelijk is. (Paradoxaal wordt intuïtie ook ervaren in momenten van diepe ontspanning, gedurende de zogenaamde Alfa-staat, als het autonome zenuwstelsel helemaal in balans is, in coherente modus en wanneer alle breinen verbonden zijn en beide hersenhelften in balans.)

In een artikel dat gepubliceerd is in de British Journal of Psycholology, noemt professor Hodgkinson de casus van een formule-1 coureur die zijn leven redde door in een haarspeldbocht totaal onverwacht boven op zijn rem te trappen en zo ternauwernood een kettingbotsing voorkwam op het wegdek voor hem. In de forensische analyse met psychologen na deze gebeurtenis, verklaarde de coureur dat hij geen bewust idee had waarom hij zo opeens remde. Hij had een enorm sterke neiging gevoeld om te remmen, een gevoel dat groter was dan zijn verlangen om te winnen. Door video-  en geheugen analyse was hij in staat om vast te stellen dat toen hij de bocht naderde, de reactie van toeschouwers langs de kant van de weg in zijn perifere waarneming zijn onbewuste vertelde dat er iets ernstig mis was. En dat dit zijn onbewuste zo heftig triggerde dat hij boven op de rem ging.

Boodschappen vanuit je meervoudige breinen

In mBIT-termen is intuïtie de integratie van boodschappen, wijsheid en informatie vanuit alle drie de breinen. Dit komt overeen met onze gebruikelijke omschrijvingen dat intuïtie bestaat uit buik-gevoel, hart-boodschappen of een zesde zintuig. En inderdaad: de wortel van het woord intuïtie is ‘tuere’ wat zoveel betekent als ‘bewaken of beschermen’ en dat is precies de primaire functie van het buikbrein. We zien dit duidelijk in het voorbeeld van de autocoureur hierboven.

Gedragsmodellering toont aan dat intuïtie komt via buik en hartgevoelens, sterke impulsen, behoeftes, dromen, visioenen, een stil innerlijk stemmetje, geuren, smaken, geluiden en klanken. Het wordt ook wel beschreven als “het kleine innerlijke stemmetje” en het heeft de volgende kenmerken:

  • Intuïtie is typisch zintuiglijk, vaak vanuit ingewanden en niet al te verbaal (geen heftige innerlijke dialoog)
  • Intuïtie is kalm en niet angstaanjagend
  • Intuïtie wordt aangemoedigd door respectvol intern vragen en kan niet gedwongen worden
  • Intuïtie uit zich vaak in dromen, is vaak symbolisch of metaforisch

Onze meervoudige breinen doen continu pogingen ons van kennis en inzichten te voorzien over wat er in onze wereld gebeurt. De kunst is goed af te stemmen op deze boodschappen en er bewust betekenis aan te geven; ze te verfijnen en te polijsten. Aristoteles zei het nog het best toen hij wijsheid omschreef als “intuïtief besef gecombineerd met wetenschappelijke kennis.”

“Intuïtie behaagt de voorbereide geest.”

Antonio Damasio

Dit is een belangrijk onderscheid. Wijze intuïtie vraagt toegeëigende kennis. Je breinen kunnen geen wijze inzichten verstrekken over zaken of gebieden waar je geen kennis van of ervaring mee hebt. Hoe je je drie breinen ook integreert, ze zullen geen intuïtieve wijsheid genereren over hersenoperaties als je nooit medicijnen hebt gestudeerd. Je hebt voorbereiding nodig. Je hebt absoluut bewuste hoofd-gebaseerde aandacht en kennis nodig in dit proces. En hoofd-gebaseerde ervaring op zich zal ook geen wijsheid genereren.

Geïntegreerde intuïtie

Merk op dat we hier niet bezig zijn met de ultieme cursus intuïtie. We schrijven hier geen encyclopedische verhandeling over elk aspect van intuïtie. We zijn slechts op zoek naar die soort intuïtie die leidt tot praktische en pragmatische wijsheid.

We suggereren ook niet dat intuïtie een soort magisch, esoterische of mystiek ‘ding’ is. Het bewijs dat ons onderzoek heeft opgeleverd toont aan dat intuïtie een neurologisch en fysiek proces is en een neurologische en fysieke structuur heeft. Ons modelleer werk met mBIT heeft belangrijk onderscheid blootgelegd in het proces waarbij intuïtie wordt toegepast op wijsheid. Daarom leggen we ideeën over intuïtie als ware het een of ander psychisch fenomeen of psychische vaardigheid naast ons neer en onderzoeken we intuïtie als een diep, geïntegreerd en inzichtvol besef van weten, dat gegenereerd wordt door de Hoogste Expressies van je drie breinen.

De innerlijke stem

Er is onderzoek dat een onderscheid maakt tussen een pure hoofd of ego-gebaseerde innerlijke stem versus een hart-buik intuïtieve innerlijke stem. Gezegd wordt dat de hart-buik stem vanuit een focus op liefde, compassie, vrede en moed komt. Dit is een werkelijk belangrijk inzicht. Elk van je breinen kan intuïtieve boodschappen geven. Er kan een innerlijke stem klinken (via symbolen, beelden, gevoel) vanuit het hoofd-, het hart-  of het buik-neurale-netwerk. En, (zoals we schreven in hoofdstuk 4), is zo’n innerlijke stem waarschijnlijk de vertaling van non-verbale boodschappen vanuit je hartbrein, je buikbrein of je rechter hersenhelft van het hoofdbrein naar woorden die ervoor zorgen dat ze in je bewustzijn komen. Echter het alleen maar luisteren naar je meervoudige breinsignalen kan leiden tot enorm on-wijze beslissingen. Je hart, buik of hoofd kan intuïtieve boodschappen van de andere breinen vertroebelen. Daar moet je je bewust van zijn en derhalve is het belangrijk zorgvuldig na te lopen welke innerlijke stem tot je spreekt. Door veel te oefenen zul je het verschil leren kennen tussen op ego-gebaseerde boodschappen en hart- en buik-berichten.

De structuur van intuïtieve wijsheid

Er ligt een structuur ten grondslag aan het proces van wijze intuïtie. Zoals we gezien hebben zal en wil elk van je breinen je van intuïtieve informatie voorzien over jouw situatie en jouw wereld. Maar er is een significant verschil in de kwaliteit van die inzichten en informatie wanneer die gegeven wordt vanuit de Hoogste Expressie. Intuïtie die voortgebracht wordt uit neurale netwerken die in een overmatige sympatische of parasympatische staat zijn, kunnen verstoord en vooral onwijs zijn. In een staat van woede of angst bijvoorbeeld, zullen je breinen je ongetwijfeld intuïtieve boodschappen brengen. Maar deze zullen heel anders van kwaliteit zijn en van andere inzichten getuigen dan die die je ontvangt wanneer je handelt vanuit een staat van liefdevolle vriendelijkheid, balans en kalmte.

Om intuïtieve wijsheid te bereiken, zul je je Hoogste Expressies van je breinen dienen te leren te gebruiken, vanuit een gebalanceerde, coherente staat van zijn. Vanuit dat kader kun je dan met je breinen communiceren en respectvol vragen naar hun intuïtie en inzicht.

Stappen in het mBIT model om hier te komen:

  1. Communiceer met en vraag aan elk brein om je boodschappen en intuïtieve berichten te sturen over de situatie of de context die jij ervaart.
  2. Ben alert op en maak onderscheid tussen de boodschappen en signalen van elk afzonderlijke neurale intelligentie als ze reageren op jouw verzoek voor informatie.
  3. Pas gebalanceerde ademhaling toe en breng elk van je breinen in een coherente staat en Hoogste Expressie.
  4. Sta dan toe dat deze diepe intuïtieve inzichten hun betekenis duidelijk maken in jouw bewuste gewaar zijn doordat je drie breinen uitgelijnd/geïntegreerd zijn met elkaar.
  5. Wat daaruit voortkomt is diepe intuïtieve wijsheid.

 

© mBraining Pty Ltd 2017. Vertaald door Erna Smeekens, Phylon Voncken en Wilbert Molenaar naar het boek van Grant Soosalu & Marvin Oka; ‘mBraining; Using your multiple Brains to do cool stuff’.

Cool feit – we zijn erg ver met de volledige vertaling van het boek.

 

Veerkracht

Veerkracht = vitaliteit = vermogen om weer te vliegen.

Emotionele veerkracht is je vermogen om goed om te gaan met moeilijkheden, tegenslagen, veranderingen en stress. Je bent in staat om in moeilijke tijden positief, toekomstgericht en sterk te blijven, oftewel: ’terug of op te veren’. Om weer te gaan vliegen.

We kennen het allemaal wel. Dat het een keer even niet mee zit. Een stressvolle situatie. Te veel hooi op je vork. Een ongelukje. Je zin niet krijgen. Een contract dat niet wordt verlengd of afgewezen. Een dierbare die overlijd. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Een andere manier om hier taal technisch vorm aan te geven is : ‘Je zit even in een dip, soms een flinke dip’. En de vraag is dan; ‘Hoe veer ik dan weer terug, toch?’

Jim Rohn heeft wel eens gezegd; ‘Het gaat niet om wat er gebeurt, het gaat erom hoe je er op reageert!’ Hmmm, dat is een interessante gedachte, toch.

Maar wat misschien nog wel interessanter is, vanuit mBraining perspectief, is hoe onze 3 breinen van invloed zijn op onze veerkracht en hoe wij op onze beurt weer invloed hebben op onze drie breinen.

Laten we daarom maar eens beginnen met onze hart brein (30 – 120 duizend neuronen).

Dacht men vroeger dat ons hart slecht een pomp was die de bloedstroom reguleerde in ons lichaam, tegenwoordig weet ook de wetenschap middels onderzoek allang al dat er veel meer functies toe behoren tot ons hart brein. Iets wat men in oude wijsheid tradities altijd al aannam. Ons hart heeft namelijk grote invloed op hoe wij emotioneel, rationeel en spiritueel functioneren. Er is een heel sterke interactie gaande tussen ons hart en hoofdbrein. Een interactie die grote gevolgen heeft voor ons lichaam, voor hoe wij ons gedragen en dus voor de hele wereld.

Vroeger dacht men dat onze (hoofd) hersenen het controle centrum was door signalen middels het zenuwstelsel naar de verschillende organen te sturen en daarmee ons gedrag te bepalen. Dit gebeurde dan door tegen het hart te zeggen dat ze meer bloed moesten pompen. In realiteit echter stuurt ons hart brein meer signalen naar ons hoofd brein dan andersom. Ons hart beïnvloed daarmee onze emoties, onze herinneringen (ja, je hart heeft geheugen), ons oplossend vermogen en onze cognitieve functies. Ons hart heeft een eigen netwerk van neuronen en voldoet volgens de wetenschap aan de eigenschappen om als brein door het leven te gaan. In het kort betekent dit dat ons hart brein aan geheugenopslag doet, het ontvangt, assimileert en verwerkt informatie, adaptief vermogen(neurale plasticiteit) heeft, kan leren.

Dit netwerk is zo gevoelig dat we (en ons hart) in coherentie zijn bij emoties als liefde, dankbaarheid en vreugde. In tegenstelling tot emoties als jaloezie, minachtig, boosheid of haat waarbij ons hart (en wij) in een staat van chaos zijn met alle gevolgen van dien. Onder andere welke stoffen vrij worden gemaakt in het lichaam. Dit laatste zorgt ook nog eens voor allerlei negatieve medische gevolgen in je lichaam.

Terwijl intense veranderingen onze energie huishouding en emotie niveaus beïnvloeden, veranderd onze hartslag continue, zelfs met elke hartslag. En hoewel deze veranderingen minutieus zijn, geeft het wel aan hoe gevoelig dit netwerk si en hoe onderhevig ze zijn aan verandering. Deze veranderingen in onze hartslag wordt hartslag variabiliteit, of Heart Rate Variability (HRV) genoemd. HRV meet eigenlijk de verandering in onze hartslag met elke ademhaling. En daarmee is het een effectieve manier om je in staat te stellen een psychofysiologische coherentie te creëren en te behouden.

Een van de voordelen van het oefenen van deze ‘hart-brein’ coherentie (of psychofysiologische) is dat het tot een grotere veerkracht van je hart golven, je hart en dus je leven leidt. Hoe groter je HRV, hoe beter je in staat bent om met verandering om te gaan, met tegenslagen. Hoe beter je ook in staat bent om met stress om te gaan. Hoe flexibeler je dan ook wordt.

Eigenwijsheid, rigide gedrag, flexibel gedrag etc. – ze hebben allemaal een correlatie met HRV. En het mooie is: het is te leren, ongeacht je leeftijd. Ja, psychofysiologische coherentie is te leren. In onze trainingen, leren we deelnemers invloed uit te oefen op hun coherente staat. Het zal je niet verbazen dat 1 van de manieren om dat te trainen je ademhaling is.

Op deze manieren ondersteunen we deelnemers dus om weer te vliegen na een tegenslag.

Een ander gigantisch positief gevolg van deze coherentie is dat het een positief effect kan hebben op anderen. Invloed hebben door coherent adem te halen. Hoe simpel kan het zijn. J

Middels onze coherente staat creëren wij namelijk een elektromagnetisch veld wat 6 meter bij ons vandaan te meten is. Dit veld heeft invloed op de ander. Dit geld natuurlijk ook andersom. Overigens is het elektromagnetische veld van het hart ook vele malen sterker dan dat van het hoof brein.

En dan veerkracht gezien vanuit ons buik brein. Hmmm, interessant! Ons buikbrein huisvest 75% van ons immuun systeem en produceert 85% van serotonine en dopamine van ons lichaam. Ons immuun systeem (darm flora) zorgt ervoor dat zieke cellen worden vernietigd en goede cellen worden aangemaakt. Het houdt ons lichaam en organen in stand. En onze ademhaling / coherente staat heeft hier invloed op. ALWEER!

Zo ook je inname van voedsel. Triljoen kleine micro-organismes die in je buik leven, die je eten verteren en je spijsverteringsysteem in stand houdt, hebben een impact op wat je voelt, denkt, zegt en doet.

Serotonine, in de volksmond ook wel gelukshormoon genoemd, wordt voor 85% in ons buikbrein geproduceerd. Het is een neurotransmitter en hormoon die invloed heeft op het geheugen, stemming, zelfvertrouwen, slaap, emotie, seksuele activiteit en eetlust. Het speelt ook een rol bij de verwerking van pijnprikkels. Mensen met depressie hebben een tekort aan deze neurotransmitter. En serotonine reguleert dan weer de dopamine aanmaak.

Ook dopamine wordt voor 85% in onze buik aangemaakt. Gemotiveerd zijn, een goed leervermogen, zin in seks, bewegingscontrole of knopen kunnen doorhakken. Voor al deze dingen heb je dopamine nodig. Het geeft je het voldane gevoel. Stel je zelf een doel, realiseer het en hopla, dopamine!

Wat heeft dit dan van doen met veerkracht? Eigenlijk heel simpel; ‘hoe gezonder, hoe meer veerkracht’. En het grote voordeel is dat je misschien wel langer leeft.

Nu weer even terug. Veerkracht of het vermogen op te vliegen nadat je bent gevallen wordt verstrekt door bewust te werken met je drie breinen. En de simpelste manier is ademhalen. Er voor zorgen dat je middels je ademhaling (overigens zijn er nog 8 andere manieren) in staat bent om met je ogen open in een psychofysiologische coherente staat te zijn. Zodat je vanuit balans, die tegenslagen, de stress kunt aangaan zodat je op kunt veren en verder kunt gaan, met een positieve invloed op je lichaam, emotioneel en lichamelijk. Overigens kun je deze psychofysiologische coherente staat ook meten middels verschillende apparaten. Als je hier mee over wilt weten, stuur me dan even een mailtje.

En wat ben ik blij dat ook steeds meer scholen dit aan onze kinderen gaat leren. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen.

En waarom? Volgens mij om je dromen te creëren of je leven te leiden. Of gewoon om jezelf te zijn. En het kan zo simpel zijn, toch?

O ja, en wat betreft vitaliteit en veerkracht daar schrijf ik volgende keer over. Ik geniet ervan om van jou te horen wat je van dit artikel vindt. Dat kan op;

Facebook – https://www.facebook.com/mbrainingnederland/

via de email wilbert@mbraining.nl

Alles wat we zijn!

Een prachtige 3 minuten video die je laat zien wat gebeurt er als we voorbij gaan aan mensen in hokjes te delen?
Als we beseffen dat iedereen zijn eigen verhaal heeft? Dat we applaudiseren voor de moed die mensen getoond hebben en tonen? Credit: TV 2 Thanks Denmark!

Een knoop in je buik

Een knoop in je zakdoek – Ik heb een knoop in mijn buik – De knoop doorhakken – In de knoop zitten – Op slot zitten

Allemaal uitspraken die naar de bovenstaande afbeelding refereren. Als je er harder aan gaat trekken komt de knoop nog steviger op slot, terwijl degene die iets van knopen weet, weet dat je even in de rust moet en een tegengestelde beweging dient te maken.

Binnen mBraining refereren wij naar de buik als centrum van integratie. Daar wordt uiteindelijk de wijste beslissing genomen. Daar vindt de integratie plaats van alles wat je heb geleerd op identiteitsniveau. Als je een knoop wilt doorhakken met je hoofd blijkt, uit onderzoek, dat dat meestal niet de wijste oplossing is. Je hoofd is namelijk heel goed in het creëren van allerlei mogelijkheden. Maar niet om te kiezen wat het beste bij jou past. Dat is namelijk een functie van je hart en je buik.

Dus als jij de volgende keer een knoop wilt doorhakken ga dan niet in eerste instantie naar je hoofd. Nee, in plaats daarvan ga je naar je hart en stel je de vraag; wat is echt belangrijk voor jou in relatie tot deze uitdaging/beslissing, om vervolgens aan je buik te vragen welke het beste bij jou past, bij wie je werkelijk bent. En mocht je nog niet genoeg mogelijkheden hebben, ga dan nog even terug naar je hoofd want die weet wel nieuwe mogelijkheden te creëren  (want je weet, 1 mogelijkheid is geen mogelijkheid, 2 is een dilemma en pas bij 3 heb je een keuze).

Zoals ik al eerder zei is een tegenbeweging, bij het ontrafelen van een knoop, een belangrijke vaardigheid. Zo ook bij het ontrafelen van een knoop in je buik of als je in de knoop zit. Veel mensen die deze metaforische knoop ervaren, proberen een oplossing te vinden in hun hoofd. Maar mag ik je een simpele vraag stellen, waarvan ik het antwoord waarschijnlijk al weet, als je een schroef ergens in wil draaien en je hebt een hamer en een schroevendraaier, welke gereedschap gebruik je dan? Ja natuurlijk, de hamer, nee geintje, de schroevendraaier natuurlijk.

Stel je nu eens even, gewoon voor het gemak voor, dat je drie intelligenties ook gereedschappen zijn, dan is het toch logisch en belangrijk dat je ze inzet waar ze voor bedoeld zijn? Toch?

Dus weer even terug naar de knoop in je buik. Die metaforische knoop is een expressie van iets. Het zit in ieder geval niet echt lekker daarbinnen. Je drie intelligenties zijn niet uitgelijnd. Er is ergens onenigheid. Dat kan allerlei redenen hebben en als jij een knoop in je buik heb, weet ik natuurlijk niet waar dat een expressie van is. Dat zou wel heel magisch zijn. Alhoewel als ik persoonlijk met mensen werk heb ik meestal wel in de gaten waar die knoop over gaat.

Weer even terug naar die knoop – als jij een knoop in je buik hebt (die zich op langere termijn kan uiten in allerlei storingen van het auto-immuun systeem) is het belangrijk het juiste gereedschap te gebruiken in de juiste volgorde. Wat er vaak gebeurt bij mensen is dat er een soort van ‘verhit gesprek’, of een soort van ‘bekoeld gesprek’ plaats vindt tussen het hoofd en de buik, waarbij er meestal niet een oplossing wordt gevonden. Dit kan overigens afhankelijk zijn van ons autonome zenuwstelsel. Bijna nooit is ons hart er uitgebalanceerd bij betrokken. En uitgebalanceerd dien je te zijn om de knoop te ontrafelen.

Want zoals je weet, als je boos, verdrietig, teleurgesteld of streng ergens aan begint, krijg je over het algemeen meer van hetzelfde. En als je dat niet wilt, moet je iets anders doen.

En geloof het of niet, het kan echt heel simpel zijn, om je drie intelligenties in balans te brengen en je knoop te ontrafelen. Als je begint bij het begin, dan volgt de rest vanzelf.

En het begint bij een coherente staat, eentje waarin je alert, bewust en in balans bent. Wij noemen dat base-camp – en één van de mogelijkheden om dit te creëren is via je ademhaling. Er zijn er nog 12, maar dat gaat te ver om hier te bespreken, die andere behandelen we in een van onze trainingen. Dus even terug naar je coherente staat middels je ademhaling.

Wil je hem een keer proberen? Lees de oefening eerst maar helemaal door.

Okay, zorg er even voor dat je lekker relaxed zit, op een stoel, met je rug tegen de leuning en je voeten lekker plat op de grond. Ready? Wat nu belangrijk is dat je voor de komende 2 – 3 minuten, evenredig gaat in- en uitademen. Voorkeur is uiteindelijk 6 seconden maar voor dit moment is het belangrijk dat je een eigen persoonlijke ritme gaat vinden van in- en uitademen. Maakt even niet uit hoelang, als het maar evenredig is.

Terwijl je dat doet kan het je helpen om een hand op je buik en de ander op je hart te plaatsen, om zodoende meer energie naar je hart en buik te brengen. Met elke ademhaling word je je steeds meer bewust dat je steeds ontspannener, alerter en rustiger wordt. Merk je ook dat je steeds meer vanuit naar je buik ademhaalt.

Belangrijk is ook dat je een middenrif ademhaling toepast d.w.z. dat bij een inademing je buik naar buiten gaat en bij een uitademing je buik naar binnen. Als je dit niet gewend bent, raad ik je aan dit eerst een paar keer te oefenen.

Als je hier een expert in wordt, is dat de start van het ontrafelen van je knoop in je buik of als je een knoop wilt doorhakken.

Op http://www.mbraining.com/home/mbraining-resources kun je een auditieve breathing pacer gratis downloaden.

Als jij nog meer wil leren om het ‘gereedschap’ dat je is gegeven op de juiste manier en de juiste volgorde in te zetten, heeft mBraining Nederland een aantal verschillende opties voor je ontwikkeld die, afhankelijk van waar je NU bent, je kunnen helpen JE BESTE VERSIE te kunnen zijn.

We hebben online, persoonlijke en groepsprogramma’s. Kijk hiervoor op www.mbraining.nl of www.evolveyourlife.nl  Bellen mag natuurlijk ook altijd op 076 887 6607 of stuur een mailtje naar info@mbraining.nl

Je kunt je ook inschrijven voor onze LIVE WEBINAR op 25 Januari 2017 om 19.30

https://app.webinarjam.net/register/35776/aea3a10211